Kodeks etyczny i procedury zapobiegania nadużyciom

Wszyscy aktorzy, zaangażowani w proces publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci, redaktorzy techniczni, wydawca) muszą spełniać standardy etyczne, uzgodnione i stosowane przez „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM” („HUMANUM”). Standardy etyczne w „HUMANUM” oparto na wytycznych Committee on Publication Ethics (Komisji ds. Etyki Publikacji – COPE) zawartych we Best Practice Guidelines for Journal Editors („Wytyczne dla redaktorów czasopism naukowych”).

Obowiązki etyczne redaktora

Odpowiedzialność

Redaktor recenzowanego czasopisma jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które artykuły przesłane do czasopisma powinny zostać opublikowane. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką redakcji czasopisma, a także wymogami prawnymi, m.in. dot. zagadnień praw autorskich czy przeciwdziałania plagiatom. Redaktor może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji. Redaktor powinien dbać o jakość i koherentność wiedzy, nie dopuszczać do naruszenia standardów pracy naukowej i standardów etycznych i nie kierować się pragmatyką biznesową, a także być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, odwołań i przeprosin, gdy zajdzie taka potrzeba.

Rzetelność i poufność

Redaktor powinien oceniać manuskrypty pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne autorów nadsyłanych manuskryptów. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym manuskrypcie nikomu poza autorem (autorami), recenzentami oraz, w uzasadnionych przypadkach, członkami redakcji czy konsultantami współpracującymi z redakcją i wydawcą.

Konflikty interesów i inne zagadnienia

Redaktor kieruje się wytycznymi COPE dotyczącymi odrzucenia artykułów czy wyrażania zaniepokojenia potencjalnymi nierzetelnościami czy sugerowania autorowi poprawek dotyczących artykułów opublikowanych w „HUMANUM”.

Nieopublikowane materiały zamieszczone w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora manuskryptu. Wartościowe informacje lub idee badawcze pozyskane w procesie recenzji manuskryptu muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych.

Redaktor gwarantuje, że potencjalna reklama, przedruk lub inne dochody komercyjne nie będą miały wpływu na decyzje redakcyjne co do publikacji artykułów.

Redaktor troszczy się o zapewnienie uczciwego i odpowiedniego procesu recenzowania. Redaktor, który podejrzewa obecność konfliktu interesów, wynikającego z konkurencyjnych powiązań z którymkolwiek z autorów oraz firm lub (ewentualnie) instytucji powiązanych z artykułem, powinien zgłosić to współredaktorowi, zastępcy redaktora lub członkowi rady redakcji i poprosić o zweryfikowanie istnienia tego konfliktu. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, musi zrezygnować z redakcji danego manuskryptu. Redaktor powinien wymagać, aby wszyscy współpracownicy ujawniali swoje ważne, faktyczne interesy względem manuskryptów, za które są odpowiedzialni w ramach obiegu prac w redakcji.

Zaangażowanie i współpraca w procesie obiegu artykułów w redakcji

Redaktorzy powinni strzec poprawności obiegu manuskryptu w ramach redakcji, w razie potrzeby usprawniać i poprawiać ewentualne nierzetelności. Redaktor powinien piętnować i ujawniać wykroczenia redakcyjne, wydawnicze i recenzenckie. Redaktor powinien podjąć odpowiednie środki w przypadku zgłoszenia skarg dotyczących manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Obowiązki recenzenta

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzja sporządzana przez recenzenta pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Poprzez komunikację redakcji z autorem jest także narzędziem wspierającym autora w ulepszaniu manuskryptu.

Terminowość

Każdy zaproszony recenzent, który czuje się niekompetentny do recenzowania badań przedstawionych w manuskrypcie lub wie, że terminowość recenzji może być zagrożona, powinien natychmiast powiadomić o tym redaktora, aby można było skontaktować się z innymi, potencjalnymi recenzentami.

Poufność

Wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, chyba że wydawca wyrazi na to zgodę.

Standardy obiektywizmu

Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzent powinien jasno wyrażać swoje opinie, uzasadniając je właściwie dobranymi argumentami merytorycznymi.

Uwzględnienie źródeł

Recenzenci powinni zidentyfikować źródła (publikacje), które nie były cytowane przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że dana konstatacja naukowa lub mierzalna wartość zostały wcześniej podane do wiadomości, powinno towarzyszyć odwołanie do właściwego piśmiennictwa. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa między rozpatrywanym manuskryptem a jakąkolwiek inną znaną mu publikacją.

Konflikt interesów

Wartościowe informacje lub idee badawcze uzyskane w procesie recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni podejmować się recenzji manuskryptów, w przypadku których istnieje podejrzenie konfliktu interesów, wynikającego z konkurencyjnych relacji z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji powiązanych z manuskryptem.

Obowiązki autora

Standardy raportowania

Autorzy raportujący wyniki oryginalnych badań, powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywnie omówić jej znaczenia. Dane bazowe powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odwołań do źródeł, aby umożliwić innym powtórzenie danych badań. Fałszywe lub świadomie niedokładne raporty są nieetyczne i niedopuszczalne.

Walor oryginalności

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali prace i/lub wypowiedzi innych osób, że zostały one odpowiednio zacytowane lub przywołane.

Publikacje wielokrotne, zbędne, równoczesne

Autor nie powinien publikować manuskryptów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji zwartej. Równoległe składanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne i niedopuszczalne.

Uwzględnienie źródeł

Zawsze należy odpowiednio, właściwie i stosownie docenić pracę innych autorów. Autorzy powinni również cytować publikacje, które miały wpływ na specyfikę zgłaszanej pracy.

Autorstwo manuskryptu

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub analizę i interpretację opisanego badania. Wszyscy ci, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeżeli są inne osoby, które brały udział w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, należy je wymienić w sekcji Podziękowania.

Autor korespondencyjny powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy znajdują się wśród wymienionych autorów manuskryptu oraz że wszyscy współautorzy zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i wyrazili zgodę na publikację.

Zagrożenia dla ludzi i zwierząt

Jeśli badania opisane w manuskrypcie wymagały wykorzystania chemikaliów, procedur lub sprzętu, które mogły powodować zagrożenia dla ludzi i zwierząt, autorzy muszą to wyraźnie wskazać w manuskrypcie.

Konflikty interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoim manuskrypcie wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które w zgłaszanym artykule mogłyby mieć wpływ na wyniki lub ich interpretację. Należy również ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego projektu badawczego.

Istotne błędy w opublikowanych pracach

Kiedy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość we własnej opublikowanej już pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z nimi w celu wycofania artykułu lub opublikowania erraty.

Obowiązki wydawcy

W przypadku domniemanej lub udowodnionej nierzetelności naukowej lub plagiatu, wydawca w ścisłej współpracy z redakcją podejmuje wszelkie stosowne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek do danego artykułu. Obejmuje to niezwłoczną publikację erraty lub, w przypadku najpoważniejszych naruszeń, całkowite wycofanie pracy, której dotyczy problem.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad etycznych lub innych nadużyć, związanych z publikacjami w „HUMANUM”, prosimy o kontakt z Redakcją:

Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o.
ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa, Poland

fax.: +48 (22) 256 26 08

zarzad@humanum.org.pl