Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Formularz recenzji jest do pobrania na stronie internetowej czasopisma (w zakładce Formularze recenzji pod tekstem).

 

 1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces").
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać opublikowany:
  - bez poprawek;
  - po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych;
  - po wprowadzeniu zmian merytorycznych;
  - po całkowitym przeredagowaniu i ponownej recenzji
  bądź
  - nie kwalifikuje się do druku.
 5. Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.
  Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

 

Formularz recenzji do pobrania:

 

Wszystkich autorów, którzy pragną zgłosić swoje teksty do publikacji zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi.
Artykuły (wyłącznie w formatach doc lub rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji: redakcja@humanum.org.pl


Prosimy Autorów o uwzględnienie w tekście wskazówek technicznych.


Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów.


Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów według zasady double-blind review proces. Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez redakcję sposób recenzowania oraz opublikowanie tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej, na stronie czasopisma i platformach elektronicznych (takich jak IBUK, AMUR, CEEOL czy CEJSH).


Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.


W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia w język polskim oraz w języku angielskim jest do pobrania.