Zapora ghostwriting

Dbając o wysoki poziom merytoryczny, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja czasopisma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-humanistyczne Humanum zwraca także uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".


"Ghostwriting" jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.


Zjawisko określane jako "guest authorship" ("honorary authorship"), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.


Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję Międzynarodowych Studiów Społeczno-humanistycznych Humanum demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).


W celu uniknięcia wskazanych zjawisk, redakcja Międzynarodowych Studiów Społeczno-humanistycznych Humanum oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.