Wydawnictwo

Vybrané problémy sociálnej prace

Krystyna Teresa Panas, Paweł Czarnecki

 

Praca pod redakcją:
Ph Dr. Krystyna Teresa Panas, PhD.,
Prof. PhDr. Paweł Czarnecki, PhD.

Recenzja naukowa:
Prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD.

Skład, łamanie, opracowanie graficzne
Adam Polkowki

Projekt okładki:
Piotr Kozłowski

Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety v Bratislave
Palackeho č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava v spolupraci

Instytut Studiow Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM
ul. Złota 61 lok. 101, 00-819 Warszawa
ISBN 978-83-932603-0-0

 

Praca socjalna polega na świadczeniu bezinteresownej pomocy innym ludziom. Celem jej jest w szczególności poprawa sytuacji społecznej osoby, która nie jest w stanie poradzić sobie sama ze swoją trudną sytuacją życiową. Przyszłość tych osób jest uzależniona (w całości lub w części) od pomocy i wsparcia ze strony pracowników socjalnych. Celem pracy socjalnej jest, zatem walka z wykluczeniem społecznym (marginalizacją) oraz wysiłek na rzeczy wyeliminowania przyczyn owego wykluczenia. Charakter pracy socjalnej istotnie różni się od pomocy społecznej, która przede wszystkim zapewnia pomoc finansową. W praktyce jednak często trudno jest odróżnić pracę socjalną od pomocy społecznej, ponieważ jednym z celów pomocy społecznej jest aktywacja (pod względem zatrudnienia) osób wyłączonych społecznie z powodu ubóstwa.

Vasil Gluchman

Etyka społecznych konsekwencji

 

Tłumaczenie z oryginału słowackiego:
dr Przemysław Kroczek

 

Recenzja naukowa:
prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek

 

Skład, łamanie, opracowanie graficzne:
mgr inż. Adam Polkowski

 

Projekt okładki:
Piotr Kozłowski

Copyright by Vasil Gluchman 2012

 

Instytut Studiow Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM Sp. z o.o.
ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa
ISBN 978-83-932603-0-0

 

Polska etyka ma silna tradycję etyki fenomenologicznej, etyki katolickiej, a w jej ramach zwłaszcza etyki personalistycznej
(w nawiązaniu do dzieła Karola Wojtyły, względnie Jana Pawła II.). O wiele mniej uwagi w polskich filozoficznych i etycznych dyskursach poświęca się niektorym wspołczesnym kierunkom myślenia etycznego, do ktorych moŜna zaliczyć na przykład utylitaryzm, a zwłaszcza konsekwencjonalizm. Podczas gdy o utylitaryzmie pisał na przykład Jacek Hołowka albo Dorota Probucka, na temat konsekwencjonalizmu nie znajdziemy Ŝadnej monografii, ktora analizowałaby i oceniała,
ewentualnie rozwijała ten kierunek myślenia etycznego w Polsce. Myślenie etyczne w Polsce nawiązuje i postępuje w tradycji, ktora rozwija się od początku XX. wieku dzięki na przykład Tadeuszowi Kotarbińskiemu, Marii Ossowskiej, Romanowi Ingardenowi, Ilji Lazari-Pawłowskiej, Karolowi Wojtyle itd. Utylitaryzm jest w wysokim stopniu przedmiotem krytyki, jak na przykład u T. Kotarbińskiego, ewentualnie deskrypcji, jak u J. Hołowki i D. Probuckej. Wspołczesnym formom konsekwencjonalizmu w polskim etycznym myśleniu nie poświęca się jednak Ŝadnej istotnej uwagi. Nowym elementem, ktory autor włącza do swojego pojmowania moralności i wartości moralnych, jest wymiar biologiczny moralności, względnie jej podstawa, na ktorej moralność i wartości zostały historycznie i wspolnie ukształtowane. Elementem tego jest wiedza, że powstanie moralności jest właściwą konsekwencją potrzeby ochrony podstawowych wartości wspołzaleŜnych z istnieniem człowieka jako istoty społecznej.

Teoria a vyskum dobrovolnickiej cinnosti v sucasnej praxi

Książka została podzielona na rozdziały, traktujące o problematyce wolontariatu, w zależności od danej perspektywy techniczno-naukowej. Każdy rozdział zawiera definicje podstawowych pojęć, prezentuje wyniki badań w danej dziedzinie oraz poparty jest szczegółową analizą podejmowanych w nim zagadnień. Całość jest ściśle związana z obszarem badawczym, który omówiony został w końcowej części niniejszej publikacji. Książkę otwierają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii jako nauki. Jest niezbędne, aby każdy wolontariusz posiadał wiedzę z zakresu podstawowych pojęć psychologicznych, umiejętności społecznych, zarządzania projektami, pracy zespołowej i przywództwa oraz aby potrafił skutczenie korzystać z tej wiedzy w praktyce. Ważne, aby potrafić skutecznie zarządzać samym sobą poprzez zrozumienie swojej natury i charakteru, które mogą mieć istotny pozytywny bądź negatywny wpływ na wykonywaną przez wolontariusza działalność. Wolontariat ma istotny wpływ na rozwój człowieka, a publikacja ta jest pomocna właśnie w odkrywaniu możliwości rozwoju osobistego każdej osoby wykonującej pracę społeczną.

Sociálne potreby seniorov

Igor Magera

Peter Vansač

ISBN 978-83-932603-6-2

Warszawa 2015

ss. 271

 

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, Dr h.c.

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD, Dr h.c.

Prof. PhDr. František Hanobik, PhD.

Prof. JUDr. Vojtech Tkač, CSc.

Publikacja podejmuje problematykę jakości życia seniorów w teorii i praktyce pracy socjalnej.

Marek Forgać

Spirituality between intimacy and isolation

ISBN 978-83-932603-5-5
 

Książka analizuje pewne teoretyczne fakty psychologiczne charakteryzujące młodzież w środowiskach uniwersyteckich, a następnie przedstawia wyniki i rezultaty badań naukowych. Badania przeprowadzone wśród studentów dotyczą stosunku młodych dorosłych do kwestii osobistego rozumienia postaci Boga. Zatem celem książki jest przyczynienie się do  długoterminowych prac naukowych w dziedzinie psychologii religii, zachowując chrześcijańską perspektywę antropologiczną i skupiając się na katolickich praktykach duszpasterskich na Słowacji. Książka omawia głównie psychologiczne koncepcje rozwoju młodych dorosłych respektując ontologiczny wymiar duchowości osoby ludzkiej.

Gospodarstwo rolne jako przedmiot spadku i sposoby jego dziedziczenia. Regulacja prawna w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce

Piotr Mikołajczyk

ISBN 978-80-87502-19-8Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc

Warszawa-Brno 2015

 

Monografia niniejsza stanowi próbę kompleksowego ujęcia zagadnień związa-nych z przepisami prawa regulującymi zmianę generacji w rolnictwie w poszczególnych państwach członkowskich. Analizą objęte zostały państwa UE, w których dziedziczenie i dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne regulują przepisy szczególne, istotnie modyfikujące przepisy powszechnego prawa spadkowego. Są to Austria, Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Włochy, Hisz-pania, Dania, Finlandia oraz Szwecja. Przeprowadzona, w oparciu o najbardziej istotne rozwiązania w wymienionych państwach, analiza prawno-porównawcza służy także odniesieniu do regulacji prawa polskiego w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych, zwłaszcza po 1990 roku, kiedy to nastąpiła transformacja ustrojowo-prawna. Problematyka dziedziczenia gospodarstw rolnych nabrała istotnego znaczenia w Polsce po uchyleniu niektórych przepisów odnoszących się do dziedziczenia gospodarstw rolnych zawartych w Tytule X, Księdze IV kodeksu cywilnego3 na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 roku4 w zakresie, w którym odnoszą się do spadków otwartych od dnia 14 lutego 2001 roku. Niniejsza monografia może zatem stanowić kolejny głos w dyskusji na temat sposobu uregulowania w prawie polskim dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Status prawny notariusza w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w aspekcie wykonywania władzy publicznej

Piotr Mikołajczyk

ISBN 978-83-932603-9-3

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. dr hab. Alexander Belochlavek

Warszawa 2015

 

Notariat w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie ma, z punktu widzenia statusu prawnego notariusza, zakresu jego zadań i obowiązków, charakteru jednorodnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest istnienie w Europie dwóch systemów, kultur prawnych, a mianowicie tzw. systemu kontynentalnego oraz systemu common law. Z góry należy zastrzec, że notariusz w ramach systemu common law ma zupełnie inny charakter, a co za tym idzie jego działania mają odmienny niż w systemie kontynentalnym charakter. Nie deprecjonując w najmniejszym nawet stopniu roli notariusza w tym systemie, stwierdzić trzeba, że jego rola z punktu widzenia całego systemu prawnego, jest o mniej doniosła, niż rola notariusza w systemie kontynentalnym.


Monografia niniejsza analizuje wspólne bądź podobne rozwiązania prawne w wybranych państwach członkowskich UE oraz różnorodność tych uregulowań w innych państwach, przy czym wskazać należy, że w tym zakresie celem szczegółowym jest dokonanie analizy prawno-porównawczej rozwiązań prawnych w poszczególnych państwach członkowskich UE na gruncie prawa wewnętrznego tych państw. Analiza ta ma służyć wskazaniu ewentualnej możliwości przyszłego ujednolicenia zasad funkcjonowania notariatu w poszczególnych państwach członkowskich UE. Aktualny stan prawny we wskazanym wyżej zakresie wykazuje daleko idące różnice i może wydawać się, iż do takowego ujednolicenia droga jest daleka. Przyczyny odrębności regulacji w zakresie funkcjonowania notariatów w poszczególnych państwach członkowskich UE sięgają w głęboko w historyczne zaszłości, niekiedy także uwarunkowania lokalne. Celem szczegółowym jest także przeprowadzenia analizy statusu prawego notariusza z punktu widzenia szeroko pojmowanego prawa pierwotnego UE, przede wszystkim zaś przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tej mierze zasadnicza kwestią jest dokonanie oceny status prawnego notariusza pod kątem zastosowania wobec notariusza art. 51 tegoż Traktatu, zgodnie z którym postanowienia rozdziału regulującego Prawo przedsiębiorczości nie mają zastosowania do działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej. W tym kontekście koniecznym jest poczynienie ustaleń, czy notariusz z punktu widzenia prawa unijnego wykonuje władzę publiczną. Rzeczą oczywistą jest też uwzględnienie w zakresie dokonywanej oceny dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE.

Małgorzata Dobrowolska


Problemy życia zawodowego pracowników zatrudnionych

w elastycznych formach - perspektywa psychologiczna


Recenzenci:
prof. Paed. Dr. Milan Schavel, PhD.
prof. dr hab. Mirosław Grewiński


Copyright © by Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, Warszawa 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy
bez zgody wydawcy zabronione.


Skład i łamanie:
mgr inż. Adam Polkowski

Projekt okładki:
Jarosław Juszczak

Wydawca:
Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa
Wydrukowano w Polsce
ISBN 978-83-932603-4-8


Monografia ta jest efektem prowadzonych przeze autorkę analiz i badań empirycznych nad funkcjonowaniem pracownika w warunkach elastycznego zatrudnienia przez ostatnich 10 lat. Dotychczasowe publikacje podejmowany problematykę zatrudnienia pracowników elastycznych z perspektywy specyfiki funkcjonowania zatrudnionego w tychże formach pracownika, organizacji i jej zarządzania, instrumentów HR stosowanych w nietradycyjnym zatrudnianiu załogi, a także osób mogących potencjalnie podejmować te formy zarobkowania, jako instrument walki z bezrobociem, sposób na aktywizację społeczno-zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dylematy etyczne w świecie biznesu

Wojciech Słomski 

  

Dylematy etyczne w świecie biznesu 

  

Autor: prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h.c. mult. 

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Dr h.c. mult

dr hab. Henryk Piluś 


Copyright © by Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, Warszawa 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy
bez zgody wydawcy zabronione.


Skład i łamanie:
mgr inż. Adam Polkowski   

Projekt okładki:
Artur Foryszewski   


Wydawca:
Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa
Wydrukowano w Polsce

 

Drukarnia:

Druk Cyfrowy Warszawa 

ul. Mikołaja Kopernika 36/40,

00-924 Warszawa

 


ISBN 978-83-932603-1-7

 

Książka Wojciecha Słomskiego nie jest  prostym rozwinięciem  etyki  ogólnej. Autor   nie  poprzestaje  na wyprowadzeniu  wniosków
i ogólnych przesłanek i na sformułowaniu kilku rad, których przestrzeganie gwarantowałoby molarną „przyzwoitość”.  Książka W. Słomskiego  jest  wprowadzeniem do etyki biznesu, na stornach swej publikacji Autor  udowadnia, iż bez szkody dla własnych interesów, a wręcz z korzyścią dla siebie, biznes traktować można jako pewien rodzaj działalności o doniosłym znaczeniu etycznym.  Autor stara się bowiem wykazać, iż postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami moralnymi jest nie tylko nieszkodliwe dla skuteczności w biznesie, lecz skuteczność tą w dłuższej perspektywie czasowej zwiększa. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż nie jest to jedyny ani nawet najważniejszy argument przemawiający na korzyść zachowań moralnie dobrych w biznesie.    Ten właśni nacisk na znaczenie norm etycznych pozwala nazwać książkę Wojciecha Słomskiego  podręcznikiem działania moralnie dobrego (nie zaś podręcznikiem etyki jako nauki). Nie jest to oczywiście podręcznik przypominający popularne poradniki w rodzaju „jak stać się bogatym, szczęśliwym, pięknym i młodym”, chociaż trudno zaprzeczyć, iż na poziomie stylu zawiera on pewne cechy, które go z tymi poradnikami łączą. Fakt, że Autor pragnął dostarczyć teoretycznej podstawy praktycznego działania sprawia, iż książka zawiera wiele powtórzeń podstawowych myśli oraz zwrotów podkreślających, iż możliwe jest dokonanie gruntownych zmian swojego sposobu widzenia świata i działania, co oczywiście uznać należy za zaletę książki. Jednakże sama podpowiedź na pytanie, czy w ogóle możliwe jest działanie moralnie dobre w biznesie nie wyczerpuje celu, jaki stawia przed swoją książką autor. Samo pytanie, czy można działać w biznesie tak, aby pozostać człowiekiem przyzwoitym, należy jeszcze do teoretycznego poziomu książki i jest właściwie pytaniem, które interesuje bardziej teoretyków moralności niż samych biznesmenów. Autor stawia przede wszystkim pytanie o to jak należy działać, aby działanie to nie popadało w sprzeczność z moralnością. Dopiero odpowiadając na tak postawione pytanie nadaje swej książce wartość istotną z punktu widzenia ludzi interesu. Pytań o sposób działania dopuszczalnego moralnie jest zresztą wiele, toteż wiele musi być szlaków na wytyczanej przez autora mapie moralności.  Nie sposób wreszcie zaprzeczyć, iż w polskiej rzeczywistości ekonomicznej książka Wojciecha Słomskiego przyczyniać się może do rozwiania niesprawiedliwego dla świata biznesu mitu, zgodnie z którym skuteczny biznes polega na nieuczciwości. Tego rodzaju opnie wynikają po części z faktu, iż tak się niekiedy rzeczywiście dzieje, po części zaś – ze zwykłej zazdrości, usprawiedliwionej jedynie w pewnym stopniu tym, że problemy ekonomiczne dla wielu ludzi stały się najważniejszymi problemami w życiu. Wojciech Słomski ukazuje natomiast to, co rzeczywiście jest biznesem, a więc pewien rodzaj aktywności dostępnej właściwie każdemu i wymagającej przezwyciężenia etycznych problemów, które przezwyciężać należy w każdym działaniu.

Kuchnia ukraińska

Mychajło Popławski

 

Redaktor: A. Urbańska, S. Barabasz

Designe, skład i łamanie: W. Kaniuka

Projekt okładk:i J. Hawryluk

 

Niniejsza książka to prawdziwy prezent dla zwolenników autentycznej kuchni ukraińskiej. Ideolog zdrowego odżywiania, znany restaurator i autor projektu „Szef kuchni kraju” na Pierwszym Narodowym kanale telewizji ukraińskiej Mychajło Popławski proponuje recepty potraw smacznych, zdrowych i prostych w przygotowaniu. Książka przeznaczona jest dla miłośników kuchni ukraińskiej oraz szerokiego grona Czytelników.

 

ISBN 978-966-1568-61-6

Liderstwo jako marka

Autor: Mychajło Popławski

 

Redaktor: M. Waśkiw, A. Mykołajenko

Skład i łamanie tekstu: W. Kaniuka

Projekt okładki: J. Hawryluk

Recenzent: prof. dr hab. W. Słomski

 

Autor, opierając się̨ na analizie globalnych doświadczeń́, omawia specyfikę̨ tworzenia się̨ i rozwoju liderstwa, odkrywa naturę̨, istotę̨ i specyfikę̨ liderstwa w nowym millennium. Szczególną uwagę̨ poświęca on liderstwu jako procesowi psychospołecznemu, rozpatrując kwestię liderstwa w teorii cech osobowościowych,w koncepcjach etykiety ramowej oraz kultury korporacyjnej, w sytuacyjnej teorii liderstwa. Praca skierowana jest do kierowników (liderów), którzy pragną̨ osiągnąć́ maksymalną efektywność́ funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstwa, firmy.
 

ISBN 978-617-7110-61-2

Abecadło public relations

Tytuł:  Abecadło public relations

Autor: Mykhailo Popławsky

 

Redaktor: M. Waśkiw, S. Barabasz

Przekład: A. Bracki

Projekt okładki: J. Hawryluk

 

Abecadło public relations to popularnonaukowy słownik przeznaczony dla przyszłych specjalistów w sferze PR. W książce w porządku alfabetycznym podano podstawowe terminy i określenia, dotyczące działalności specjalisty PR.
 

W wydaniu na podstawie przykładów pokazano rolę i znaczenie PR
w międzynarodowym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym życiu społeczeństwa. Książka będzie pomocna absolwentom uczelni, studentom, dziennikarzom, biznesmenom, politykom – wszystkim zainteresowanym sferą

Serwis hotelowy i restauracyjny: skrypt naukowy dla studentów uczelni wyższych

Autor: Mychajło Popławsky

 

Redaktor A. Hurbanska

Korekta:  A. Hurbanska

Szata graficzna: S. Kotlar

Projekt okładki: J. Hawryluk

Recenzenci: prof. dr hab. A. Ruczka (nauki humanistyczne, filozofia);

prof. dr hab. N. Sztanhejewa, (nauki techniczne);

prof. dr hab. D. Steczenko, (nauki ekonomiczne).

 

W skrypcie naukowym pokazano szeroki wachlarz kwestii organizacji i świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych w branży hotelarskiej, jego teorię i praktykę̨. Analizując globalne i rodzime doświadczenia w zakresie rozwoju hoteli i restauracji, autor przekazuje czytelnikowi oryginalne pomysły na jakościowy serwis hotelowy i restauracyjny. Szczególną uwagę̨ przywiązuje do systemów i standardów jakości usług hotelowych i restauracyjnych, zarzadzania, wyboru i motywacji pracowników, a także strategii przyciągnięcia i utrzymania lojalnych klientów. Publikacja zawiera przydatne wskazówki na temat marketingu, przywództwa, tworzenia atmosfery zewnętrznej i wewnętrznej, zasad zachowania, osiągniecia sukcesu w świadczeniu wysokiej jakości usług hotelowych i restauracyjnych.
 

Skrypt przeznaczony jest dla studentów i wykładowców specjalizacji „biznes hotelowy i restauracyjny”, wszystkich tych, którzy są zainteresowani biznesem hotelowym i restauracyjnym
 

ISBN 978-966-2022-09-4

The ethics of media in Poland

Paweł Czarnecki

ISBN/EAN 978-1-5272-2376-9

London 2018

 


Recenzenci:

CSc Prof.PhDr. Pavol Dancak, PhD, MBA, Dr h.c. - State University in Presov (Slovak Republic)

Prof. Ing. Jiri Kolenak, PhD, MBA – Newton College, Prague (Czech Republic)

Łamanie i skład:

Fedir Nazarchuk

Liczba stron: 166.

 

Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie sku­teczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technolo­giczną w samych mediach. W książce autor stara się nie eksponować różnic pomiędzy mediami komercyjnymi a publicznymi.

Etika mediálneho prostredia

Paweł Czarnecki

ISBN/EAN 978-80-87325-14-8

Praha 2018

 

Recenzenci:

CSc Prof.PhDr. Pavol Dancak, PhD, MBA, Dr h.c. - State University in Presov (Slovak Republic)

Prof. Ing. Jiri Kolenak, PhD, MBA – Newton College, Prague (Czech Republic)

Łamanie i skład:

Fedir Nazarchuk

Liczba stron: 156.

 

Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie sku­teczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technolo­giczną w samych mediach. W książce autor stara się nie eksponować różnic pomiędzy mediami komercyjnymi a publicznymi.

NEVYHNUTNOSŤ DLHODOBEJ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V SLOVENSKEJ REPUBUBLIKE

Peter Vansač

Pavel Czarnecki

Mária Popovičová

ISBN/EAN 978-83-952951-0-2

Warszawa 2019


 

Recenzenci:

prof. zw. dr. hab. Wojciech SLOMSKI, Dr. h. c. Mult.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD.

PhDr. Petr Snopek, PhD., DiS.


Łamanie i skład
:

Mária Popovičová

Liczba stron: 254.

Pedagogical Research of Situational Management in Aviation Education and Forensic Investigation of Air Accidents: Knowledge of Aircraft Operation and Maintenance

Autorzy:

prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M., dr.h.c.

assoc. prof. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M., dr.h.c.

ISBN 978–83–952951–0–2

ISBN EAN 9788395295102

Warszawa 2019

 

Recenzenci:

prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA, dr.h.c.

prof. Ing. Pawel CZARNECKI, PhD., MBA, LL.M., MPH, dr.h.c.

Assoc. prof.. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD.

 

Tłumaczenie:

PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.

 

Łamanie i skład:

Janusz Janiszewski

Liczba stron: 144.

 

Monografia naukowa koncentruje się na badaniu użyteczności i zastosowania metody zarządzania sytuacyjnego w edukacji lotniczej, w celu poprawy bezpieczeństwa lotów oraz badań kryminalistycznych wypadków lotniczych. Treść pracy przedstawia teorię odzwierciedlającą model zarządzania kompetencjami w zakresie usług lotniczych, który uwzględnia ewolucję wojskowego szkolenia pilotów oraz nowe trendy w lotnictwie, a także planowanie procesu badaczy wypadków lotniczych w przypadku czynnika ludzkiego lub lotnictwa awarie technologii.

 

Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej

MULTIDIMENZIONALITA V STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

Multidimenzionalita v starostlivosti o dieťa

Redaktorzy:

doc., PhDr. Mária Šupínová, PhD.
doc., PhDr., Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH., mim.prof.

ISBN 978-83-952951-2-6

EAN 9788395295126

Warszawa 2019

 

Recenzenci:

Dr h. c. prof. ThLic. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA,

doc. ThDr. Peter Vansač PhD., mim. prof.
prof.. 
MUDr. Cyril Klement, CSc.


Łamanie i skład:

DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica

Liczba stron: 267.

Hate

Hate

Redaktor:

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.


ISBN 978-1-9164804-1-4

EAN 9781916480414

Londyn 2020 


Recenzenci:

Prof. dr hab. Pavol Dancak

Prof. dr hab. Wojciech Słomski 


Łamanie i skład:

Janusz Robert Janiszewski

Liczba stron: 129

Hate

ZBORNÍK z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „TRAUMA V DETSTVE ... ČO ĎALEJ?“

Redaktorzy:

Mgr. Mária Vargová
Mgr. Juraj Janček, PhD. PhDr. Rastislav Barkasi MUDr. Natália Kaščáková, PhD.

 

Recenzenci:

Dr h. c. prof. ThLic. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. et PhD.

 

Vydavateľstvo:

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska www.humanum.pl

 

Skład i łamanie:

doc.PhDr. Mária Popovičová, PhD.

 

Warszawa 2020

Liczba stron: 78

ISBN: 978-83-952951-4-0

Hate

Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov

Redaktorzy:

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

PhDr. Marcela Ižová, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. PhDr. Mária Novysedláková, PhD.


Recenzenci:

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

doc. ThDr. Peter Vansač, PhD. mim. prof.


Liczba stron: 136
Warszawa 2019
ISBN 978-83-952951-5-7

Hate

ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

Redaktorzy:

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD, mim. prof.

Dr h. c. prof. ThLic. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

 

Recenzenci:

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. Assoc. Prof. Ivan Svyatoslavich Mironyiuk, MD. PhD. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. PhDr. Petr Snopek, PhD., DiS.

 

Skład i łamanie:

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

 

Warszawa 2020
Liczba stron: 309
ISBN: 978-83-952951-3-3

ZBORNÍK ZO VII. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE – ONLINE

ZBORNÍK ZO VII. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE – ONLINE

PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH
Michalovce 13. november 2020

Redaktorzy:

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD, mim. prof.

Dr h. c. prof. ThLic. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

 

Recenzenci:

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. Assoc. Prof. Ivan Svyatoslavich Mironyiuk, MD. PhD. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. PhDr. Petr Snopek, PhD., DiS.

 

Skład i łamanie:

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

 

Warszawa 2021
Liczba stron: 361
ISBN: 978-83-958245-2-4

MULTIDIMENZIONALITA V STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

SOCIAL AND HEALTH PROBLEMS IN THE GLOBAL WORLD Research studies

Redaktorzy:

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

 

Warszawa 2021
Liczba stron: 348
ISBN: 
978-83-958245-3-1