Rada naukowa

Honorowy Przewodniczący:

Biskup diecezjalny, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji w Rożnawie (Słowacja) profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych.

 

Studiował filozofię i teologię na RkCMBF UK w Bratysławie (1993 – ThDr.), na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (gdzie uzyskał stopień naukowy doktora pod kierunkiem
ks. prof. Józefa Tischnera) oraz na Państwowym Uniwersytecie w Presov na Słowacji.
Członek Słowackiej Komisji Akredytacyjnej. Autor wielu monografii naukowych i artykułów publikowanych w różnych krajach.

Przewodniczący:

Jest profesorem nauk humanistycznych, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych oraz teologicznych. Pełni funkcję Kierownika Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Dyrektora Instytutu Naukowego Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.


Wybitny, uznany międzynarodowy badacz filozofii i etyki. Profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni. Autor bardzo wielu książek i artykułów publikowanych

w Polsce i zagranicą. Wychowawca młodzieży.

Członkowie:

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Transportu Lotniczego Politechniki Czeskiej w Pradze. Był jednym z założycieli Wydziału Lotnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach w Republice , gdzie pełnił funkcję zastępcy dziekana, a obecnie prowadzi wykłady w Katedrze Zarządzania Ruchem Lotniczym.

 

Pracował również w Ministerstwie Obrony Narodowej Republiki Słowackiej w Bratysławie jako dyrektor generalny oraz krajowy dyrektor ds. uzbrojenia. Reprezentował Republikę Słowacką w organach NATO w Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD - Conference of National Armaments Directors) w Brukseli oraz w Unii Europejskiej w Europejskiej Agencji Obrony ( EDA- European Defence Agency EDA) w Brukseli. Pełnił funkcję szefa wiodących zespołów ekspertów największych projektów modernizacji uzbrojenia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej min. zakup nowego samolotu transportowego i systemów komunikacji mobilnej. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek z branży lotniczej. Jest autorem ponad 350 artykułów i publikacji z dziedziny zarządzania, lotnictwa, członkiem rad naukowych uniwersytetów i rad redakcyjnych czasopism naukowych oraz branżowych.

Lekarz, profesor doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Studiował nauki przyrodnicze w biologii i chemii (USA), Badania nad człowiekiem i biologią i chemią (USA, Niemcy, Malezja), medycynę tropikalną na Bernhard Nocht Institute Hamburg (Niemcy). Uzyskał stopień naukowy doktora z FU w Berlinie (Niemcy)  na temat medycyny infekcyjnej oraz medycyny środowiskowej (toksykologia) w LMU w Monachium.


Jest Visiting Professorem na Uniwersytecie Dunaju w Krems (A) oraz  Uniwersytecie św. Elżbiety w Bratysławy, oraz na UCSI University of Regeneration Medicine w Kuala Lumpur (Malezja). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie św. Elżbiety w Bratysławie, gdzie jest także zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (zdrowie publiczne) na Uniwersytecie Św. Elżbiety w Bratysławie (Słowacja).

 

Obszary badawcze:

medycyna naturalna
medycyna środowiskowa
akupunktura
chiropraktyka
homeopatia
medycyna żywieniowa
medycyny sportowej
medycyna podróży i turystyki

Alexander J. Belohlavek - profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej. Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Wydział Mechaniczny, Instytut Bezpieczeństwa i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarów na Słowacji.

Obszary badań naukowych:
- Inżynieria biomedyczna.
- Biomechanika.
- Biomateriały.
- Projektowanie komponentów, modułów i elementów.
- Dokładna inżynieria.


Ważniejsze publikacje:
1.) MADARÁSZ, Ladislav - ŽIVČÁK, Jozef: Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications Revised and Selected Papers of the 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2011, INES 2011/ - 1. vyd - Berlin Heidelberg : Springer-Verlag - 2012. - 436 p.. - ISBN 978-3-642-30667-9.

2.) ŽIVČÁK, Jozef - HUDÁK, Radovan - TKÁČOVÁ, Mária: Termovízna diagnostika / - Košice : TU - 2010. - 200 s.. - ISBN 978-80-553-05333-2.

3.) ŽIVČÁK, Jozef - ŠIMŠÍK, Dušan - KNEŽO, Dušan - VOLF, Jaromír: Electronic processing of local muscle disposition sensor output / - 1997. In: The International Journal of Microcircuits and Electronic Packaging. Vol. 20, no. 1 (1997), p. 41-45. - ISSN 1063-1674

4.) GÁL, Peter - TOPORCER, Tomáš - VIDINSKÝ, Boris - HUDÁK, Radovan - ŽIVČÁK, Jozef - SABO, ján: Simple interrupted percutaneous suture versus intradermal running suture for wound tensile strength measurement in rats: A technical note. In: European Surgical Research. Vol. 43, no. 1 (2009), p. 61-65. - ISSN 0014-312X

5.) PETROVOVA, Eva - MASSANYI, Peter - CAPCAROVA, Marcela - ŽIVČÁK, Jozef - STODOLA, Ladislav: Structural alterations in rabbit spleen after bendiocarb administration. In: Journal of Environmental Science and Health : Part B. Vol. 46, no. 8 (2011), p. 788-792. - ISSN 0360-1234.

Daniel West jest profesorem i dziekanem Department of Health Administration and Human Resources, University of Scranton w USA. Specjalizuje się

w międzynarodowej opiece zdrowotnej, globalizacji, wielokulturowości i zarządzania różnorodnością. Jest profesorem wizytującym wielu uczelni zagranicznych m.in: University of Matej Bel na Słowacji Slovakia oraz Tbilisi State Medical University w Gruzji. Pełni także funkcję Prezydenta HTC Consulting Group, Inc. w USA.

Uczony Słowacki i Węgierski, duchowny, tytularny opat, redaktor naczelny katolickiego-węgierskiego tygodnika Remeny. Teolog, filozof menedżer edukacji i nauki.

Założyciel ÖTZ-NLP&NLPT - DIE COACHING UND PSYCHOTHERAPIEAKADEMIE w Wiedniu (Austria).


Doktor nauk społecznych, wykładowca uniwersytecki, psycholog zdrowia i ekonomii, pedagog, psychoterapeuta (NL, DG, ECP), prawnik, zaprzysiężony ekspert, kierownik i trener w ÖAGG, instruktor EMDR, konsultant zarządzania CMC, coach / LSB, członek sekcji LSB, mediator nauczania. Kształcenie i szkolenie NLP w USA i Wielkiej Brytanii, coach i trener nauczania BÖP, dyrektor zarządzający Arthur Schütz & Co KG, członek komitetu szkoleniowego ÖTZ-NLP i NLPt, sekretarz generalny EANLPt.

Studiował medycynę na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, gdzie w 1992 r. w Instytucie Chemii Klinicznej i Genetyki Człowieka, specjalizując się w mikrobiologii i biologii molekularnej, ukończył swoją pracę doktorską. Jest dyrektorem naczelnym firmy Biological Medical Diagnostic Lab, zatrudniającej ponad 160 pracowników. Od 2004 roku zaangażowany jest w innowacyjne studia podyplomowe w dziedzinie mikrobiologii w zakresie Medycyny Prewencyjnej. Jest także członkiem komitetu zarządzającego i współtwórcą Międzynarodowej Grupy Badawczej Medycyny Prewencyjnej.

Studiował psychospołeczne nauki o zdrowiu, psychoanalizę i uzyskał tytuł magistra w Interuniversity College w Grazie, tytuł magistra w Międzynarodowym Programie Uniwersytetu Azteca w Chalco / Innsbruck (A), stopień doktora (dr. sc. Med) na Uniwersytecie Księstwa Liechtensteinu oraz Venia docendi z Nauk o Zdrowiu i Psychologii (Uniwersytet Azteca, International Network System). Jest dyrektorem Instytutu STI ds. Zdrowia i Rozwoju na Uniwersytecie Steinbeis w Berlinie, Complemetary Medicine Office w Szwajcarii i współdyrektorem szwajcarskiego oddziału Uniwersytetu St. Elisabeth w Bratysławie (Gesundheits Campus).

Studiował stomatologię w Niemczech i Finlandii oraz otrzymał nagrodę Dotorate (PhD) od State University Munich Germany. Obecnie jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanowym w Arad (Rumunia) i jest prezesem IGMZI International Society w zakresie bezmetalowej stomatologii i implantologii, a także założycielem bezmetalowego systemu dentystycznego (NAM). Jest kierownikiem instytutu badawczego Uniwersytetu Stawropol (RU) oraz współpracuje z oddziałem szwajcarskim Uniwersytetu św. Elżbiety w Bratysławie (Gesundheits Campus). Jest członkiem rady naukowej Międzynarodowej Grupy Badawczej Stosowanej Medycyny Prewencyjnej (I-GAP).

Profesor Uniwersytetu w w Princeton w USA. Autor wielu nagradzanych książek min: The Rehumanization of Art and Literature (MIT/October Books, 2012) nagroda: Modern Language Association's Aldo and Jeanne Scaglione Prize, All the Graphs: Soviet Factography and the Emergence of Avant-Garde Documentary przez University of Chicago. Stypendysta The Fulbright, Humboldt and Whiting Foundations, and Cornell University's Society for the Humanitie oraz The John Simon Guggenheim Foundation i The American Council of Learned Societies.

Urodził się w 1959 roku i jest słowackim filozofem, profesorem filozofii i etyki.
Obecnie (od roku 2011) pracuje w Instytucie Etyki i Bioetyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Prešovskiego w Preszowie na Słowacki. Jest dziekanem FF PU, garanetem programów studiów nad etyką i wykłada różne przedmioty w ramach swojej specjalizacji. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych w kraju i zagranicą, min.:
· Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť (1994)
· Etika konzekvencializmu (1995)
· Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996)
· Človek a morálka (1997 a 2005)
· Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999)
· Etika a reflexie morálky (2008)
· Etika na Slovensku - minulosť a prítomnosť (2008)
· Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003)
· Slovak Lutheran Social Ethics (1997)
· Etyka konsekwencji społecznych (2011)
· Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century(2007)

Jest profesorem nauk medycznych i Założycielem Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej św. Elżbiety Bratysławie oraz uznanym na świecie specjalistą z zakresu medycyny tropikalnej i onkologii, a także:

Szef Międzynarodowego Laboratorium Medycyny Tropikalnej WHO w Bratysławie
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Scranton (USA)
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Doctor honoris causai Uniwersytetu w Warnie (Bułgaria)
Stały Doradca ministra zdrowia Słowacji
Członek brytyjskiego Royal College of Medicine
Członek amerykańskiego American College of Physicians
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii
Skarbnik Europejskiego Towarzystwa Chemioterapii.

Eugeniusz M. Bobosov (Бабосов, Евгений Михайлович) – profesor doktor habilitowany, akademik Narodowej Akademii Nauk Białorusi, największy białoruski filozof, socjolog i kulturolog. Założyciel Partii Republikańskiej Pracy i Sprawiedliwości. Autor wielu prac naukowych i publicystycznych.


Laureat Nagrody Państwowej Akademii Nauk Białorusi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, Ministerstwa Edukacji Białorusi nagrody dla najlepszego podręcznika, Nagrody Międzynarodowej Sorokina, Tytuł Naukowca Republiki Białorusi. W roku w 2007 został nagrodzony Orderem Łomonosowa. Zajmuje się obecnie problemami socjologii, kulturoznawstwa, nauk politycznych, społecznych i administracji publicznej.

Duchowny Kościoła Greckokatolickiego, tytularny dziekan, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof i teolog. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a także na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Prešov na Słowacji. Autor wielu książek i artykułów naukowych . Obecnie kierownik Katedry Filozofii i Religioznawstwa na Wydziale Teologii Grekokatolickiej na Uniwersytecie w Prešov na Słowacji.

Profesor doktor habilitowana nauk pedagogicznych, Akademik Narodowej Akademii nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Edukacji, członek Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych. Doctor Honoris Causa Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego i Uniwersytetu Bezpieczeństwa we Lwowie, profesor honorowy Uniwersytetu Edukacji Zarządzania NAPS. Akademik-sekretarz Wydziału Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

 

Wiodący naukowiec w dziedzinie pedagogiki zawodowej. Pod jej kierownictwem opracowano koncepcję kształcenia zawodowego na Ukrainie oraz standardy państwowego kształcenia zawodowego.

 

Autor i współautor ponad 500 prac naukowych z zakresu teorii i historii, pedagogiki, dydaktyki, zawodowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich książka "Transformacja Zawodowa Ukrainy", pubkikowała książki w Polsce min: "Kształcenie Zawodowe w Polsce i na Ukrainie - na TLE przemian", "Kształcenie Zawodowe i Pedagogiczne na Ukrainie» «Pedagogia Jana Pawła II. Teoria i praktyka w XXI wieku .

Kiyokazu Nakatomi urodził się 10 sierpnia 1955 w Hakodate w Japonii. Studiował ekonomię oraz politolgię na Meiji University w Tokio. Obecnie pracujew Chiba Togane w Liceum Handlowym. W swoich badaniach naukowych zajmuje sie etyką społeczną oraz deontologią zawodu nauczyciela. Jestt autorem książek: Filozofia Nicości i Miłości. (2002). Nakatomi jest członkiem Philosophical Society of Japan, Japońskiego Stowarzyszenia Filozofii Porównawczej, Société francusko-de Philosophie, Światowego Kongres Filozofii i Międzynarodowego Towarzystwa Powszechnej Dialogu. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad siedem języków i opublikowane w ponad dziesięciu krajach.

Dyrektor i wykładowca w Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii. Sebastian Fuller posiada bogatą międzynarodowa karierę zawodową jako menedżer w obszarze zarządzania jakością i marketingu. Spędził 14 lat jako wykładowca w Japonii. Prof. Fuller jest aktywnym konsultantem w dziedzinie marketingu i edukacji oraz bezpieczeństwa informacji. Zaangażowany w projekty dla Europolu im na Słowacji. Biegle włada min. Językiem japońskim.

Studiował prawo w Niemczech.  Jest doktorem nauk prawnych i nauk społecznych. Od 2010 roku jest nauczycielem akademickim w akademiach oraz uniwersytetach w Europie. Jest praktykującym adwokatem specjalizującym się zakresie prawa gospodarczego oraz mediacji.  W 2017 roku otrzymał tytuł profesora honorowego w Niemczech w dziedzinie prawa gospodarczego. Jest zaangażowany w różne projekty naukowe.

AMBASSADOR PIERRE CLIVE AGIUS is the current ambassador of the Republic of Malta to the Republic of Poland. He presented his credentials to President Bronisław Komorowski on the 31 of October 2013.


Ambassador Agius is a career diplomat. He was born in Malta on October 21st, 1965 to Joseph AGIUS and Josephine neé ZAMMIT. Mr. Agius joined the Ministry of Foreign Affairs in 1993 as a First Secretary. In 1995 he served his first posting as a First Secretary at the Embassy of Malta in Paris. In 1999 he was posted to Geneva, Switzerland, at the Permanent Mission of Malta to the United Nations Office and other International Organisations. During this term, he served also as Consul General of Malta with jurisdiction over the Swiss Cantons of Bern, Fribourg, Vaud, and Jura. In 2000 he was appointed Counselor.


On his return to Valletta in summer of 2002, Mr. AGIUS took up duties as Diplomatic Counsellor to H.E. the President of Malta Prof. Guide de Marco where he remained until the summer of 2004 when he moved to the Embassy of Malta in Vienna, Austria. There he served as Deputy Head of Mission at the Permanent Mission of Malta to the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the United Nations Organisation (UNO), the International Atomic Energy Agency (IAEA) and other International Organisations.


In December 2007, he was appointed Special Envoy of Malta to the Slovenian Presidency of the European Union in Ljubljana, Slovenia. He was appointed Ambassador of Malta to the Kingdom of Belgium in December 2008 and to the Grand Duchy of Luxembourg in March 2009. During this same period Mr. Agius, was also appointed as Ambassador of Malta to the North Atlantic Treaty Organization. In March 2012 Mr. Agius was appointed Ambassador to the France and to the Principality of Monaco.

Mr. AGIUS read his Masters in Diplomatic Studies (M.Dip) at the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta during 1994 and 1995. His dissertation is entitled ‘In search of Peace and Security in Europe – the OSCE’. Mr. AGIUS obtained also a Post-Graduate Diploma in Environmental Management in 1994 and graduated from the University of Malta in 1992 with honours after completion of the course of Bachelor in Education (B.Ed. Hons). Mr. Agius did his secondary schooling at the Archbishops Minor Seminary in Malta.

Mr. Pierre Clive AGIUS is married to Mrs. Irena JAGER who is Slovene. They have two daughters.

Mr. AGIUS is fluent in Maltese, English, Italian and French and has good knowledge of Slovene and Arabic.

In January of 2004 Mr. AGIUS was decorated by the President of the Republic of Italy Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.